Skip links

Algemene Voorwaarden

Rotterdam, 1 december 2019

Ten aanzien van de dienstverlening van regio-ontruimer.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van regio-ontruimer.nl aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
 2. Dienst: de dienstverlening die door regio-ontruimer.nl wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Ontruimers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden.
 3. Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Ontruimers.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Ontruimer met gebruikmaking van de Website.
 5. Ontruimer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel een voorstel doet op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
 6. Website: de website www.regio-ontruimer.nl.
 7. VGL B.V. neemt deel aan het economisch verkeer, treedt naar buiten en verwerft bekendheid onder de naam www.regio-ontruimer.nl. Dientengevolge is www.regio-ontruimer.nl de handelsnaam van de rechtspersoon VGL B.V.
 8. VGL B.V : VGL B.V. is een besloten vennootschap met statutaire zetel aan de Ludolf de Jongstraat 41J,  3043 JD, Rotterdam, Nederland.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen www.regio-ontruimer.nl en de Gebruiker.
 2. www.regio-ontruimer.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen www.regio-ontruimer.nl en de Gebruiker zijn overeengekomen.
 4. www.regio-ontruimer.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
 5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en www.regio-ontruimer.nl, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. www.regio-ontruimer.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening

 1. www.regio-ontruimer.nl biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Ontruimers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van ontruimingsopdrachten. www.regio-ontruimer.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. www.regio-ontruimer.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 2. www.regio-ontruimer.nl heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
 3. Met name garandeert www.regio-ontruimer.nl niet:
 • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
 • dat derden niet de Website en/of de systemen van www.regio-ontruimer.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4 Onderhoud

 1. www.regio-ontruimer.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens www.regio-ontruimer.nl ontstaat.

Artikel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 1. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. www.regio-ontruimer.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten.
 3. Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Ontruimer komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Ontruimer heeft bevestigd. www.regio-ontruimer.nl is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Ontruimer geen partij. www.regio-ontruimer.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Ontruimer om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart www.regio-ontruimer.nl jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 4. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
 5. Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van www.regio-ontruimer.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Privacy

 1. www.regio-ontruimer.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Policy van www.regio-ontruimer.nl van toepassing.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van www.regio-ontruimer.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.regio-ontruimer.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 2. De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart www.regio-ontruimer.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10 Uitsluiting

10.1 www.regio-ontruimer.nl behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

–       de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

–       de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;

–       de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11 Overmacht

www.regio-ontruimer.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan www.regio-ontruimer.nl gebruikt maakt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid www.regio-ontruimer.nl

 1. www.regio-ontruimer.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van www.regio-ontruimer.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van www.regio-ontruimer.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van www.regio-ontruimer.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 2. De totale aansprakelijkheid van www.regio-ontruimer.nl kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.
 3. Iedere aansprakelijkheid van www.regio-ontruimer.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is www.regio-ontruimer.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 14 Beveiliging

 1. www.regio-ontruimer.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. www.regio-ontruimer.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15 Geschillen

 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website op 1 december 2019